top of page

Oppeby gård

Under sommaren 2017 undersöktes ett vikingatida gravfält vid Oppeby, strax utanför Nyköping i Södermanlands län. Undersökningen omfattade sammanlagt 20 stycken gravanläggningar i form av både brand- och inhumationsgravar. Till gravfältet har ursprungligen även hört ytterligare tio gravar som undersöktes dels i samband med byggnationer år 1939, dels vid en arkeologisk förundersökning år 2016. Gravfältet bedöms utifrån tillgängliga dateringar ha etablerats under sent 800-tal. Begravningar har sedan tillkommit kontinuerligt under 900- , 1000- och 1100-talen. Den sista begravningen kan, med ledning av resultaten av en 14C-analys, konstateras ha skett vid mitten av 1200-talet. Dateringen till 1200-talet är att betrakta som mycket sen. Gravläggningen tolkas kunna ha ett samband med de konflikter som då fanns mellan en äldre samhällelig elit representerade av folkungarna på den ena sidan, och anhängare av den påvliga kyrkomakten på den andra. Användandet av ett till det yttre hedniskt gravskick, föreslås därför inte spegla ett sent uttryck för hednisk tro. Istället ses anläggandet av en grav på gravfältet i Oppeby under 1200-talet vara kopplad till behovet att tydliggöra en då ifrågasatt och hotad arvsrätt inom ett äldre odalssystem.

En färdig rapport finns att läsa här.

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page