top of page

Under försommaren 2021 undersökte vi en del av en kristen vikingatida begravningsplats i Sigtuna norr om Stockholm. Sigtuna tros ha grundats i slutet av 900-talet, ungefär vid samma tid som det närbelägna Birka förlorade sin betydelse som centralplats i Mälarområdet. Hur eller om dessa händelser har koppling till varandra vet vi inte säkert och några samtida skriftliga källor saknas. De sju gravar som undersöktes avvek till karaktären från tidigare påträffade gravar i Sigtuna och möjligen rör det sig om några av de allra äldsta kristna begravningarna i staden. De kan vara alldeles från den tid då Sigtuna grundades, och därför ge ny och viktig information om utvecklingen i området i slutet av vikingatiden.

Gravarna påträffades i samband med grävningar för en ny villa, i den västra utkanten av fornlämningen Sigtuna stadslager. Fastigheten ligger på en höjd som idag kallas Aludden, vars namn är sprunget ur ett äldre "Hospitalsudden", då det under medeltiden ska ha funnits ett hospital i området. Alldeles öster om Aludden vidtar en lägre liggande sänka som antas kan ha utgjort Sigtunas äldsta hamnläge.

Det som med dessa gravar framförallt avvek från tidigare undersökningar av gravar i Sigtuna, var att flera av dem hade överbyggnader och fyllningar av sten. I och med detta liknar de mer den typ av tidigkristna begravningar som förekommer i Sigtunas omland, med äldre inslag i gravritualerna, t ex överbyggnader av sten och gravgåvor. De mer strikt kristna begravningssederna i Sigtuna, med skelettbegravningar i östvästlig riktning utan egentliga gravgåvor, visar att det redan tidigt kan ha funnits lärda präster i staden med möjlighet att instruera och reglera förfarandet vid begravningarna. Sådan kunskap eller vilja till förändring kan vid samma tid antas ha saknats i områdena utanför.

Utöver nio gravlagda individer av olika kön och ålder påträffades även flera föremål, såsom delar av mynt, en kam med kamfodral och resterna av ett bälte. Nu pågår analysarbetet för fullt med siktet inställt på att mer precist kunna datera gravarna, men också på att utifrån fyndmaterial och benanalyser närmare utreda vilka människorna var som fick sin sista vila uppe på Hospitalhöjden. Framöver kommer resultaten att presenteras i en vetenskaplig rapport, men håll till dess också utkik på våra sociala medier för fortlöpande information. En film där projektledare Johan Runer berättar om undersökningen, hittar du här: Hospitalshojden_YouTube

Se även bildgalleriet nedan!

Kontaktuppgifter

Johan Runer, projektledare

johan.runer@uppdragarkeologi.se

073 662 34 02

Hospitalhöjden i Sigtuna

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page