top of page

KULTURMILJÖLAGEN - KML

Den som vill bygga inom eller på andra sätt påverka en fornlämning eller en plats som kan innehålla fornlämningar, måste alltid söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är också länsstyrelsen som beslutar vilket företag som ska få utföra en undersökning, godkänner projektplaner och kostnader för arbetet. Enligt KML är det som regel exploatören som är skyldig att betala för arkeologernas arbete. Om du på något sätt vill eller misstänker att du kan komma att påverka en lagskyddad fornlämning - ta därför alltid kontakt med länsstyrelsen.

Många exploatörer undrar hur mycket det kommer att kosta och hur lång tid arkeologernas arbete kommer att ta. Eftersom varje fornlämningsmiljö är unik går det tyvärr inte att svara generellt på sådana frågor. Viktigt är att i god tid etablera kontakt med berörda myndigheter, eventuella markägare och andra som kan behöva blandas in. Vill du ha tips och råd om hur du bäst bör gå till väga kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan. Om du är nyfiken på vad KML säger om skyddet av våra fornlämningar kan du själv läsa lagtexten här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page