top of page

Järnålder vid Eggeby gård

Vid Eggeby gård på Järvafältet i norra Stockholm ska byggas ett nytt friluftsbad. Inför byggnationen genomfördes en undersökning av en boplats från järnåldern, med bland annat tydliga spår av ett långhus. Ett spännande fynd utgjordes av ett runstensfragment i rödsten med runorna m och R. Fragmentet kan antas vara en del av en för övrigt saknad och tidigare okänd runsten från området. Sandstensrunstenar kan som regel dateras till 1000-talets senare hälft – 1100-talets början, och påträffas ofta i anslutning till tidiga kyrkomiljöer. Kanske har fragmentet en koppling till den medeltida Spånga kyrka, som inte ligger så långt från fyndplatsen?

Långhuset inom undersökningsområdet har varit cirka 20 meter långt och sju meter brett, och har varit placerat på en lägre höjdrygg ett par hundra meter söder om dagens Eggeby. Ett i fält preliminärt antagande att byggnaden, utifrån sin karaktär, uppfördes under yngre romersk järnålder-folkvandringstid har senare bekräftats av 14C-analyser från stolphålen.

En färdig rapport finns att läsa här.

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page